STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ „KOŁO PRZEWODNIKÓW MALBORSKICH”
_________________________________________________________________________

MALBORK 2012
 

R O Z D Z I A Ł  I
Nazwa, siedziba i teren działania.

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę „Koło Przewodników Malborskich” zwane w dalszej części statutu „Kołem”.

§ 2.
Siedzibą Koła jest miasto Malbork.
Terenem działania Koła jest miasto Malbork oraz teren całego kraju.

§ 3.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
O podobnych założeniach programowych.

§ 5.
Stowarzyszenie może posiadać własny sztandar, godło i emblemat.

R O Z D Z I A Ł  II
Cele i środki działania

§ 6.
Celem działania Koła jest:
1. popularyzacja historii miasta Malborka i Muzeum Zamkowego,
2. popularyzacja walorów historycznych i turystycznych miasta Malborka i okolicy w kraju i za granicą,
3. rozwijanie zainteresowań członków Stowarzyszenia architekturą, archeologią, geografią, turystyką, osiągnięciami techniki w Polsce i na świecie,
4. poznawanie kultury narodowej – dorobku materialnego i duchowego ludzkości,
5. poznawanie walorów przyrody, zabytków architektury, tradycji i zwyczajów regionalnych, historii i legend z przeszłości i teraźniejszości,
6. propagowanie wśród członków czynnego wypoczynku i rekreacji,
7. propagowanie idei przewodnictwa jako wkładu do oświaty i kultury narodowej,
8. kształtowanie właściwej postawy, odpowiedzialności, rzetelności i kultury osobistej przewodnika,
9. stałe podnoszenie rangi i autorytetu przewodnika w społeczeństwie,
10. organizowanie samopomocy koleżeńskiej,
11. propagowanie i aktywne uczestnictwo w imprezach turystyczno-krajoznawczych w kraju i za granicą,
12. inicjowanie i rozwijanie współpracy z instytucjami, organizacjami i kołami mającymi podobne cele,
13. pogłębianie znajomości języków obcych,
14. Świadczenie usług przewodnickich

§ 7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. współpracę z organizacjami, których działalność jest zbliżona z celami Stowarzyszenia,
2. czynny udział w życiu społecznym miasta i regionu,
3. współpraca z właściwymi organami władzy i administracji państwowej i samorządowej,
4. organizowanie sesji, narad, szkoleń, prelekcji, wycieczek turystyczno-szkoleniowych w kraju i za granicą, w celu stałego podnoszenia wiedzy.
5. organizowanie imprez, rajdów, spotkań, jubileuszy o charakterze integracyjno-wypoczynkowym i poznawczym,
6. gromadzenie literatury i materiałów szkoleniowych, pamiątek,
7. organizowanie kursów, seminariów dla kandydatów na przewodników oraz ustawiczne dokształcanie członków,
8. troska o wysoki poziom moralny, rangę i godność przewodnika,
9. utrzymanie kontaktów i prowadzenie wymiany doświadczeń z innymi organizacjami w kraju i za granicą,
10. dbałość o interesy materialne, socjalne i kulturalne członków,
11. tworzenie funduszy celowych oraz dysponowanie nimi,
12. organizację samopomocy koleżeńskiej,
13. zatrudnienie zawodowego aparatu administracyjnego, instruktorskiego i pomocniczego.

§ 8.
Stowarzyszenie kieruje się w swojej działalności zasadami demokracji, umacniając i rozwijając inicjatywę własną członków oraz samorządne formy działania.

§ 9.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w tym wydawniczą. Dochód
z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

R O Z D Z I A Ł  III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 10.
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§ 11.
Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, które w wyniku zdanego egzaminu i złożenia przyrzeczenia uzyskały uprawnienia przewodnika muzealnego oraz złożyły pisemną deklarację wg. załączonego wzoru i są czynnymi przewodnikami (załącznik nr 1).

§ 12.
Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą zostać osoby prawne, w szczególności instytucje i przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne, które popierają działalność Stowarzyszenia i zadeklarują świadczenia na jego rzecz.

§ 13.
1. Członkowie zwyczajni, którzy zaprzestali czynnego oprowadzania i deklarują dalszą przynależność do Koła stają się Członkami Honorowymi Stowarzyszenia.
2. Innym osobom fizycznym szczególnie zasłużonym w działalności Stowarzyszenia jak i rozwoju turystyki bądź reprezentujących
szczególne wartości może być nadana godność Członka Honorowego.

§ 14.
1. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo uczestniczyć we wszystkich pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym, bez prawa głosowania.
2 .Członkom Honorowym Koła uzyskującym status zgodnie z § 13. ust. 1 przysługują świadczenia określone uchwałą Zarządu Koła.

§ 15.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz posiadają czynne i bierne prawo wyborcze,
2. brać czynny udział w przedsięwzięciach Stowarzyszenia oraz używać odznaki przewodnickiej,
3. zgłaszać postulaty, wnioski, inicjatywy,
4. współdecydować w sprawach Stowarzyszenia poprzez przysługujące im prawo do głosowania,
5. korzystać z urządzeń i zbiorów bibliotecznych Stowarzyszenia.

§ 16.
Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
1. realizować cele Stowarzyszenia i brać czynny udział w jego działalności,
2. przestrzegać postanowień statutu Koła, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, decyzji Zarządu i regulaminów.

§ 17.
Członkowie naruszający postanowienia Statutu i obowiązujących regulaminów podlegają karom dyscyplinarnym:
1. upomnienia,
2. zawieszenia w prawach członka do 6 miesięcy,
3. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 18.
1. O nałożeniu kary zawieszenia w prawach członka na okres do 7 dni decyduje Zarząd Koła. Od decyzji w sprawie wymierzenia tej kary przysługuje ukaranemu prawo wniesienia odwołania do Sądu Koleżeńskiego. Termin do wniesienia odwołania wynosi 7 dni. Sąd Koleżeński zobowiązany jest podjąć rozstrzygnięcie w przedmiocie odwołania w ciągu 3 dni od daty jego wniesienia.
2. O nałożeniu kary zawieszenia w prawach członka na okres od 8 dni do 6 miesięcy decyduje Sąd Koleżeński. Od decyzji w sprawie wymierzenia tej kary przysługuje ukaranemu prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków. Termin do wniesienia odwołania wynosi 7 dni. Walne Zebranie Członków zbiera się w tej sprawie w ciągu 30 dni od daty wniesienia odwołania.
3. Do czasu rozstrzygnięcia przez organy odwoławcze nałożona kara nie jest wykonywana.

§ 19.
Członkostwo wygasa wskutek:
1. wyrażenia woli wystąpienia zgłoszonego na piśmie członka,
2. śmierci członka,
3. wykluczenia członka w trybie § 17 prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
4. skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
5. nie opłacenia obowiązkowej składki przez okres 2 lat.
Zaistniałe okoliczności utraty członkostwa w Stowarzyszeniu stwierdza Zarząd w formie uchwały.

§ 20.
Członkowie zwyczajni mają prawo i obowiązek posiadania legitymacji członkowskiej, a w czasie występowania w charakterze przewodnika noszenia odznaki Przewodnickiej i identyfikatora.

R O Z D Z I A Ł  IV
Struktura organizacyjna, władze i zasady działania Stowarzyszenia.

§ 21.
Władze Stowarzyszenia wybierane są przez członków w wyborach tajnych na podstanie regulaminu wyborczego zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 22.
Członkowie władz Koła pełnią swoje funkcje honorowo. Pełnienie funkcji w jednym z organów władzy nie można łączyć z innym.

§ 23.
1. Czas trwania kadencji władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, , przy czym każda kadencja kończy się po zakończeniu roku obrachunkowego”. Walne Zebranie Członków Koła, połączone z wyborem nowych władz, musi się odbyć nie później niż do końca czerwca roku w którym upływa kadencja władz ustępujących.

§ 24.
Jeżeli szczegółowe postanowienia statutu i regulaminu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich organów władzy zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 25.
Uchwały w sprawie zmian statutu i w sprawach rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 26.
W uzasadnionych przypadkach członkowie władz Koła mogą być odwołani z zajmowanych funkcji uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 27
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Koła,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

§ 28.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków w dalszej części określane jako WZCz.
WZCz zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd, przy czym termin miejsce i porządek dzienny powinien być podany do wiadomości członkom nie później niż na dwa tygodnie przed datą zebrania. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze powinno się odbyć nie później jak 30 dni po upływie kadencji władz.

§ 29.
Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie:
1. uchwały zarządu,
2. na wniosek komisji rewizyjnej,
3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

§ 30.
W Walnym Zebraniu udział biorą wszyscy członkowie zwyczajni z głosami stanowiącymi, członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym.

§ 31.
Do kompetencji WZCz należy:
1. uchwalanie kierunków i planów działalności Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności władz i Stowarzyszenia,
3. udzielanie absolutorium ustępującym władzom, wybór Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

4. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub Członków Stowarzyszenia,
5. ustalenie wysokości obowiązkowych składek członkowskich,
6. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Koła do innych organizacji, stowarzyszeń, zrzeszeń.
Nowo wybrany Zarząd wybiera z pośród siebie Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

§ 32.
Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani przez WZCz na zasadach określonych w § 24 niniejszego Statutu na pisemny wniosek złożony przez 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

§ 33.
Zarząd składa się z 7 – 15 członków, w tym prezesa, 1 –2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Liczbę członków Zarządu ustala WZCz.
W przypadku konieczności uzupełnienia składu Władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji w skład władz wchodzi następna osoba z listy wyborczej.

§ 34.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizowanie uchwał i zaleceń WZCz.
2. kierowanie całokształtem działalności bieżącej Stowarzyszenia,
3. uchwalanie budżetu i zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia
4. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, wobec władz państwowych, samorządowych i innych organów doradczych i opiniodawczych w zakresie ustalonym przez WZCz,
6. powoływanie komisji i kompletowania ich składu oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
7. składanie sprawozdań ze swojej działalności na WZCz,
8. przyznawanie wyróżnień określonych w § 41,
9. posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu.

§ 35.
Zarząd powołuje komisje stałe i doraźne, a w szczególności:
Komisję Szkoleniową ,
– Komisję Hospitacyjną,
– Komisję Kulturalno-Oświatową,
– Komisję Gospodarczą
oraz określa zakres ich działania.

§ 36.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 –5 członków w tym przewodniczący.
Całokształt działalności Stowarzyszenia a w szczególności realizacja uchwał WZCz
i działalność finansowo-gospodarcza Zarządu podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.
Komisja Rewizyjna:
1. przeprowadza okresowe kontrole statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Zarządu, co najmniej raz w roku,
2. może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących bieżących decyzji,
3. w przypadku stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości określa termin ich usunięcia, wydaje zalecenia,
4. składa WZCz sprawozdania ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
5. ocenia projekty preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia a także sprawozdania z ich realizacji.

§ 37.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 38.
Tryb i zakres działalności Komisji Rewizyjnej szczegółowo określa regulamin.

§ 39.
Sąd Koleżeński składa się z 3 – 5 osób w tym przewodniczącego. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia, sporów pomiędzy Zarządem a członkami Koła a także nadzór nad przestrzeganiem statutu i regulaminów przez członków Stowarzyszenia.

§ 40.
Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Szczegółowy tryb i zakres działalności Sądu Koleżeńskiego określa regulamin.
Prezes Stowarzyszenia może zawiesić w prawach członka osobę, co do której złożono wniosek o ukaranie do Sadu koleżeńskiego. Zawieszenie w prawach członka trwa do czasu rozpatrzenia sprawy przez Sąd Koleżeński.

§ 41.
Za wzorowe wykonywanie pracy przewodnika, aktywną pracę na rzecz Stowarzyszenia
i rozwoju przewodnictwa w kraju przyznawane są następujące wyróżnienia:
1. pochwały pisemne i ustne,
2. nagrody rzeczowe i pieniężne,
3. dyplomy i medale honorowe.

R O Z D Z I A Ł  V
Majątek Stowarzyszenia.

§ 42.
Majątek Stowarzyszenia stanową:
1. wpłaty składek członkowskich,
2. darowizny, spadki, dotacje i zapisy,
3. dochody finansowe z tytułu posiadanych środków na rachunkach bankowych,
4. inne wpływy z działalności statutowej.

§ 43.
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważnieni są:
1. Prezes,
2. Zastępcy Prezesa,
3. Skarbnik.
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagana jest łączne działanie
co najmniej dwóch upoważnionych osób w tym zawsze skarbnik.

§ 44.
Prezes Zarządu odpowiedzialny jest za prawidłowe prowadzenie dokumentacji
i rachunkowości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

R O Z D Z I A Ł VI
Postanowienia końcowe.

§ 45.
Rozwiązanie Koła może nastąpić na mocy uchwały WZCz podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 46.
Uchwała o rozwiązaniu powinna określać sposób likwidacji Koła oraz cel na jaki zostanie przekazany majątek, wskazać osobę względnie osoby, które przeprowadzą czynności likwidacyjne.

§ 47.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z 1989 r. z późniejszymi zmianami).